İstanbul Çiğköfte

 1. Anasayfa
 2. /
 3. Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İstanbul Çiğköfte tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; müşterilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler tarafımdan/tarafımızca takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.

 1. VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, kişisel verileri işlenen kişilerdir.

 1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Çiğköfte tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için info@istanbulcigkofte.com.tr e-posta adresi üzerinden İstanbul Çiğköfte İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ

İstanbul Çiğköfte, kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. İstanbul Çiğköfte kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir.  İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde İstanbul Çiğköfte tarafından işlenmektedir: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler yalnızca yukarıda sayılan amaçlar ve paylaşım amacınız dahilinde işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler ve iş ortaklarımız, yetki verilen kanuni temsilciler, danışmanlık aldığımız avukatlar, denetçiler dahil üçüncü kişiler,  işvereniniz, faturalandırmanın çalışılan kuruma yapıldığı takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği belge ve amaçlarla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz; kimlik ve iletişim verilerinize ilişkin bilgilerin altyapısı yurt dışında bulunan çeşitli programlar aracılığıyla saklanması, saklama ve arşiv faaliyeti amacıyla yararlanılan sistem altyapılarının veya bulut sistemlerinin yurt dışında bulunması, özel sigorta şirketleri vb. ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin ve tarafımıza ait e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması, altyapısı yurt dışında bulunan telefon uygulamaları aracılığıyla kişiye ait verisi iletilmesi, internet sitesinde bulunan iletişim formunda belirtilen bilgilerin otomatik yolla altyapısı yurt dışında bulunan e-posta veri merkezlerine iletilmesi çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.

 1. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://istanbulcigkofte.com.tr adresinde paylaşılmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas alınmıştır.) doldurmak ile veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından İstanbul Çiğköfte daha önce bildirilen ve İstanbul Çiğköfte sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde İstanbul Çiğköfte’ye ait aşağıda belirtilen Safa Mh. Aydınlı Sk. B Blok 2 dükkan 1 Sancaktepe/İstanbul adresine veyahut info@istanbulcigkofte.com.tr irtibat adresine iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İstanbul Çiğköfte tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İstanbul Çiğköfte, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder.

Veri Sorumlusu         : İstanbul Çiğköfte

Adres                         : Safa Mh. Aydınlı Sk. B Blok 2 dükkan 1 Sancaktepe/İstanbul

Telefon                       : ‎‎ +90 530 882 91 01